Legion Maryi

W NASZEJ PARAFI

Hymn

LEGIONU MARYI

1. Hej w górę serca, niech brzmi
pieśń, a ty ją wietrze w niebo wznieś,
Matce Kościoła u stóp złóż,
ten skromny wieniec wiernych róż.

Ref.: Maryjo, o Niepokalana,
hołd składa Tobie Legion Twój.
Za nami wstawiaj się u Pana
w słoneczne dni i pośród burz.

2. My Tobie chcemy wierni być,
z Jezusem w sercu zawsze żyć.
Na tym padole, pośród łez,
Jego naukę braciom nieść.

3. A gdy przestanie serce bić,
wiemy, że przy nas będziesz Ty.
Zawiedziesz nas do szczęścia bram,
byśmy śpiewali w niebie tam.

Nazwa i pochodzenie

LEGIONU MARYI

Legion Maryi (Legio Mariae) jest międzynarodowym rzymskokatolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym za zgodą hierarchii kościelnej, pod przewodnictwem Maryi Niepokalanej.
Legion Maryi wziął nazwę oraz podział organizacyjny od armii starożytnego Rzymu cechującej się niezłomnością ducha. Legioniści to armia, która przez Maryję doprowadza wszystkie dusze do Chrystusa.

 

Pierwsza wspólnota legionowa powstała w roku 1921 w Dublinie, której założycielem był Frank Duff.
Grupa młodych ludzi w celu zastanowienia się jak świeccy mogliby współpracować przy szerzeniu Królestwa Bożego, spotkała się u młodego urzędnika Franka Duffa w przeddzień uroczystości Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Skupili się przy stole, ktoś miedzy dwoma bukietami kwiatów ustawił figurkę Matki Bożej Pośredniczki Łask, uklękli, wezwali Ducha Świętego i odmówili różaniec. Taki był początek tego nowego ruchu apostolstwa świeckich, który powstał 44 lata przed ogłoszeniem soborowego Dekretu o apostolstwie świeckich. Przez 7 pierwszych lat Legion rozwijał się wyłącznie w Irlandii, później zaczął rozprzestrzeniać się na cały świat. Dzisiaj jest obecny w 163 krajach na wszystkich kontynentach, liczbę członków aktywnych szacuje się na około 3 mln a członków pomocniczych na 10 mln osób. W Polsce jest ponad 25 tysięcy wszystkich członków LM. Pięciu papieży udzieliło poparcia Legionowi Maryi swoim Apostolskim Błogosławieństwem – Pius XI w 1933 roku, Pius XII w 1953 roku, Jan XXIII w 1960 roku, Paweł VI w 1965 roku a Jan Paweł II wielokrotnie. W 1965 roku Frank Duff był uczestnikiem Soboru Watykańskiego II jako specjalny obserwator świecki. Kardynał Leo Suenens nazwał Duffa „geniuszem apostolatu”. Obecnie Legion trwa na modlitwie o beatyfikację sługi Bożego Franka Duffa.

W Polsce Legion rozpoczął działalność w 1948 roku dzięki inspiracji Anatola Kaszczuka – więźnia obozu w Kozielsku, oficera artylerii a później lotnictwa, który walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na zachodzie pod dowództwem gen. Andersa. W Irlandii poznał ideę Legionu Maryi. Odkrył w sobie powołanie do działalności w Legionie. Osobisty kontakt z Frankiem Duffem, udział w pracach legionowych oraz dokładne szkolenie przygotowywało go do misji w Polsce. Decyzją Konsylium – najwyższej rady Legionu Maryi został w 1948 roku delegatem Legionu Maryi dla Polski. Założył pierwsze prezydium w Ostródzie, potem w Lublinie. Jednak okres stalinowski przerwał to dzieło. Dopiero w latach 80 ubiegłego wieku Legion Maryi odnowił swoją działalność w Polsce.

Pierwsze Prezydium powstało w Katowicach przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy poparciu bpa. Herberta Bednorza i proboszcza ks. Damiana Zimonia (obecnie metropolity katowickiego). Powoli zaczęły powstawać wspólnoty Legionu Maryi w sąsiednich diecezjach. W Lublinie pierwsze prezydium powstało w 1986 roku przy Katedrze Lubelskiej. W kolejnych latach nastąpił znaczny rozwój Legionu Maryi w kraju, powstawały nowe Prezydia, Kurie, Komicja. Decyzją Konsylium w Dublinie 17.03.2002 roku Komicjum pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Lublinie zostało podniesione do rangi Regii, najwyższej Rady Legionu Maryi w Polsce. Podczas Konferencji Episkopatu Polski w listopadzie 1999 roku na Opiekuna Legionu Maryi wybrano ks. biskupa Romana Marcinkowskiego ( biskupa pomocniczego z diecezji płockiej). Opiekunem Legionu Maryi w Archidiecezji Lubelskiej jest ks. Józef Sarzyński.

Cele

LEGIONU MARYI

Legion Maryi jest wspólnotą zrzeszającą ludzi świeckich pod przewodnictwem kapłana, który pełni funkcję kierownika duchowego i odpowiedzialny jest za formację wewnętrzną całej wspólnoty.

Celem Legionu jest głoszenie chwały Bożej. Urzeczywistnia się to przez modlitwę oraz pracę apostolską. Legion Maryi pomaga nam widzieć w bliźnich Chrystusa i w nich Mu służyć. Każdy legionista na pierwszym miejscu stawia potrzebę systematycznej pracy nad sobą, celem świadomego przeżywania obecności Boga w codziennym życiu. Zgodnie z charyzmatem działalność Legionu Maryi nastawiona jest na pracę ewangelizacyjną w parafii.

Apostolat czynu to:

 – odwiedzanie mieszkańców w apostolacie „od drzwi do drzwi” np. w związku z roznoszeniem opłatka,

 – odwiedzanie osób samotnych, chorych w szpitalach, pensjonariuszy w Domach Opieki Społecznej,

 – kolportaż pracy i książek katolickich,

 – opieka nad kaplicami, krzyżami,

 – zakładanie róż różańcowych,

 – prace pomocnicze w parafii.

Legion Maryi wspiera wszystkich potrzebujących pomocą duchową a nie materialną.

Formacja legionistów odbywa się poprzez:

 – cotygodniowe spotkania członków czynnych;

 – comiesięczne spotkania formacyjne członków wspierających;

 – udział w legionowych dniach skupienia;

 – udział w trzydniowych rekolekcjach zamkniętych;

 – ogólnopolską Pielgrzymkę Legionu Maryi na Jasna Górę we wrześniu;

 – pielgrzymki do sanktuariów maryjnych w całej Polsce;

 – udział w dorocznej uroczystości ACIES, z aktem oddania się wszystkich legionistów Maryi z okazji Święta Zwiastowania NMP;

 – Udział w Zlocie Generalnym z okazji Święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (8 grudnia).

Apostolat modlitwy Legionu Maryi to:

 – Organizowanie i udział w modlitewnych adoracjach parafialnych przed Najświętszym Sakramentem:

 I-czwartkowych w intencji kapłanów,

 I-piątkowych wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Jezusa,

 I-sobotnich wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi;

 – Prowadzenie nabożeństw majowych i czerwcowych przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych;

 – Prowadzenie w świątyniach różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia, Gorzkich żalów, nowenn, godzinek;

 – Prowadzenie modlitw przy zmarłych;

 – Włączenie się w dzieło Duchowej adopcji dziecka poczętego;

 – Zbieranie znaczków pocztowych dla krajów misyjnych (Kamerun) – w 2008 r. LM naszej parafii zdobył podziękowanie za ofiarny trud od sióstr Służebniczek NMP z Katowic.

 – Organizowanie i udział w Jerychu Różańcowym w intancjach Ojczyzny, Ojca świętego, o świętość rodzin, pokój na świecie, obronę życia poczętego;

 – Podjęcie modlitw za kapłanów 

 – Nasz Legion Maryi odpowiedział na odezwę o. Jana Góry, deklarując zakup brewiarzy dla młodzieży. Każdy Legionista ofiaruje 1 brewiarz, wysyłając przekaz pocztowy na specjalny adres.

Shopping Basket